Chương Trình Cải Tiến Trải Nghiệm Của Khách Hàng

THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI VỚI HÀNG HÓA CHỊU BA LOẠI KỂM TRA

     Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

     Định hướng chung là thống nhất đầu mối cơ quan kiểm tra; xây dựng chỉ tiêu chung cho hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng và/hoặc kiểm tra an toàn thực phẩm; thực hiện thông báo xác nhận kiểm dịch và kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

     Cụ thể, trình tự, thủ tục đối với hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý được quy định tại 2 điều.

     Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao/chỉ định một cơ quan, tổ chức thống nhất thực hiện đồng thời kiểm dịch, kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

     Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu chung cho hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng và/hoặc kiểm tra an toàn thực phẩm.

     Trình tự kiểm dịch thực hiện theo quy định Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Thú y và các văn bản quy định chi tiết.

     Trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương III và Chương IV Nghị định này.

     Cơ quan kiểm tra thông báo xác nhận kiểm dịch và kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo báo Hải quan online

Loxson