Chương Trình Cải Tiến Trải Nghiệm Của Khách Hàng

Vị trí của bạn:

Loxson nhận trách nhiệm xã hội như một phần thiết yếu của sức mạnh mềm và cũng là hiện thân của ý thức hệ của nó. Chúng tôi luôn coi trọng cả sự phát triển và trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Loxson đang cố gắng trở thành một công dân có trình độ, sẵn sàng nhận trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội và khuyến khích nhân viên tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, bao gồm quyên góp, cứu trợ thảm họa và vận chuyển lợi ích công cộng cho Project Hope, trận động đất ở Vấn Xuyên và trận động đất Thanh Hải, v.v.

Đặc biệt, Loxson đã thành lập một quỹ phúc lợi công cộng nội bộ, tức là i Foundation, tổ chức thành công một số hoạt động vì lợi ích công cộng.Loxson